Usuwanie azbestu

Likwidacja wyrobów zawierających azbest realizowana jest w Gminie Kłecko zgodnie z Regulaminem udzielania finansowania przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków pochodzących z budżetu powiatu, miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

Termin składania wniosków: do 20 września 2018 r.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do UMGK lub w  do wyczerpania limitów na finansowanie w roku prowadzenia akcji usuwania azbestu.

Finansowaniu podlega 100% kosztów związanych z:

  • rozbiórką (demontażem) elementów budynku zawierającego azbest oraz unieszkodliwieniem i transportem,
  • wyłącznie unieszkodliwieniem i transportem odpadów zgromadzonych na terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania na realizację zadania wynosi do 20 000 zł brutto dla nieruchomości.

Objaśnienia do wniosku

  1. Wnioskodawcy muszą być ujęci w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest – WBDA w tzw. bazie azbestowej.
  2. Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych prac, zgłosić lub uzyskać stosowne pozwolenie, jeśli jest to wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadać protokół odbioru robót i oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.
  3. W przypadku, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych, Wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi zobowiązani są również do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie oraz do złożenia na formularzu będącym załącznikiem do oświadczenia niezbędnych informacji dotyczących tej pomocy.
  4. W przypadku nieruchomości, do których prawo własności przysługuje więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku, jak i spełnienie innych wymogów przewidzianych w regulaminie przez wszystkie te osoby lub załączenie pełnomocnictwa (zgoda właściciela/współwłaściciela).

 

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest
  2. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
  3. RODO – klauzula informacyjna

 

 

Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji