2021-06-01 Raport o stanie Gminy Kłecko w roku 2020

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Gminy Kłecko przedstawia niniejszym Raport o stanie Gminy Kłecko w roku 2020.

Rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu, należy do kompetencji Rady.

Raport zostanie rozpatrzony na tej samej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Kłecko absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Z uwagi na to, że raport o stanie gminy powinien zostać rozpatrzony jako pierwszy, również uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania powinna zostać poddana głosowaniu przed uchwałą w sprawie absolutorium.

W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać zarówno radni, jak i mieszkańcy. Czas wypowiedzi radnego podczas debaty nad raportem o stanie gminy jest nieograniczony. Do debaty nad raportem o stanie gminy dopuszczonych zostanie 15 mieszkańców, według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. O zwiększeniu liczby mieszkańców dopuszczonych do debaty może zdecydować rada gminy, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Zgodnie z zapisami ustawowymi Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Wzwiązku z tym struktura Raportu o stanie Gminy Kłecko w roku 2020 oparta została na strukturze Strategii Rozwoju Gminy Kłecko na lata 2016-2020, a sam raport odnosi się do realizowanych celów i zadań założonych w Strategii.

 Raport o stanie Gminy Kłecko w roku 2020

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji