2022-04-27 L sesja Rady Miejskiej Gminy Kłecko

Zgodnie z § 24 Statutu Gminy Kłecko
zwołuję L sesję Rady Miejskiej Gminy Kłecko na dzień:
27 kwietnia 2022 roku (środa) początek o godzinie 16.00
w Miejsko Gminny Ośrodku Kultury


ZAPRASZAM
DO UDZIAŁU W SESJI I PRZEDSTAWIAM NASTĘPUJĄCY
PORZĄDEK OBRAD:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Sekretarza sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad L sesji Rady.
4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Gminy Kłecko.
5. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami Rady.
6. Informacja o działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami Rady.
7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2022.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/318/21 z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2022 2036.
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/21 Rady Miejskiej Gminy
Kłecko z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych
z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza,
realizowane na terenie Gminy Kłecko
10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/267/21 Rady Miejskiej Gminy
Kłecko z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek
wodnych ze środków budżetu Gminy Kłecko, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Kłecko, trybu postępowania w
sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
11. Uchwała
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłecko na rok 2022
oraz określenia sezonu kąpielowego
12. Uchwała w sprawie ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości
wykorzystywanej na cel rekreacyjno wypoczynkowe
13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/138/20 Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/72/91 z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie
przystąpienia Miasta i Gminy Kłecko do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu
15. Uchwała w sprawie wniosku MW i OW z dnia 21 marca 2022 r. „o wyrażenie zgody
na nabycie gruntu będącego własnością Gminy Kłecko”
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji.

Link do sesji https://transmisjaobrad.info/channels/24/klecko

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji