2020-05-29 Odbiór techniczny kłeckiej oczyszczalni ścieków

28 maja odbył się odbiór techniczny kłeckiej oczyszczalni ścieków. Nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku będzie kompleksowo zaspokajał potrzeby kłeckiej aglomeracji związane z odbiorem ścieków, a już niebawem do oczyszczalni zostaną przyłączone kolejne miejscowości.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kłecko: Czechy, Dziećmiarki, Charbowo i Ułanowo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwszy etap projektu już za nami, natomiast trwająca budowa kolejnych sieci kanalizacyjnych zakończy się do końca września 2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 733 068,89 zł, a wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 10 227 505,20 zł. To największa inwestycja w historii samorządu Gminy Kłecko.

W odbiorze oczyszczalni udział wzięli: Adam Serwatka, Burmistrz Gminy Kłecko, Irena Czajka, Skarbnik Gminy Kłecko, Tomasz Nowak, Prezes ZGK Sp. z.o.o. Zbigniew Pałuczak Kierownik ZGK Sp. z.o.o, dr Joanna Cieślińska Kierownik Referatu funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych, Justyna Frąckowiak inspektor z w/w referatu Krzysztof Jęch Kierownik Referatu infrastruktury i inwestycji, Jan Borkowicz zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Gmin Kłecko (pierwszy burmistrz gminy Kłecko po wyborach w 1990 r. który 30 lat temu rozpoczął budowę pierwszej oczyszczalni ścieków w Kłecku), Rafał Kowalczyk, radny - Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Mirosław Bździak, właściciel firmy Eco Treatment z Gniezna, która wykonała dokumentację projektową przebudowy oczyszczalni ścieków poprzedzoną koncepcją rozwiązań techniczno - technologicznych i sprawowała nadzór inspektorski nad realizacją inwestycji, Ryszard Bauza, prokurent, Ryszard Wawrzyniak – kierownik budowy, Jerzy Piątkowski, Michał Sadowski, Izabela Daniel – przedstawiciele głównego wykonawcy firmy Envirotech.

W trakcie prac związanych z przedsięwzięciem powstał budynek techniczny o pow. użytkowej Pu = 319,92 m2 przeznaczony na potrzeby oczyszczani ścieków, w którym znajdują się pomieszczenia, w których zainstalowano urządzenia związane z technologią oczyszczania ścieków. Wykonano również adaptację budynku socjalno-administracyjnego o powierzchni użytkowej Pu = 30,90 m2.

Oczyszczalnia ścieków w Kłecku zaprojektowana i wykonana została jako mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z podwyższoną redukcją substancji biogennych w systemie przepływowym. Obiekt wyposażony został w wysokosprawne urządzenia do wydzielania zanieczyszczeń mechanicznych, które poddawane są procesowi płukania i prasowania co ogranicza uciążliwość środowiskową i ma wpływ na obniżenie kosztów utylizacji odpadów. Część biologiczna oczyszczalni wykonana została jako dwa niezależne ciągi technologiczne co poprawia bezpieczeństwo eksploatacji w stanach awaryjnych i umożliwia wykonywanie czynności remontowo - konserwacyjnych. Procesy biologicznego oczyszczania ścieków umożliwiają podwyższoną redukcję substancji biogennych co ma zasadniczy wpływ na ograniczenie procesu eutrofizacji odbiornika ścieków. W celu ograniczenia zużycia wody wodociągowej dla potrzeb procesowych stosuje sie wodę technologiczna przygotowaną ze ścieków oczyszczonych co nie jest bez znaczenia dla ograniczania skutków suszy. Oczyszczalnia ścieków wyposażona została w węzeł zagospodarowania osadów nadmiernych stanowiących produkt uboczny w procesie oczyszczania ścieków. Osady nadmierne są stabilizowane tlenowo, zgęszczane, odwadniane i higienizowane wapnem. Tak przygotowany osad może być dalej zagospodarowany przyrodniczo lub rolniczo. System automatyki gwarantuję pełną kontrole i automatyzację procesu.

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków związana była z koniecznością zmiany rozwiązań techniczno-technologicznych oraz poprawą istniejącego stanu technicznego oczyszczalni.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli zaprosić społeczność naszej gminy do zwiedzenia nowoczesnej oczyszczalni. Samo miejsce jest także idealnym miejsce dotyczącym edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji