2018-10-17 Ogłoszenie o III przetargu z dnia 16.11.2018 - dzierżawy

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121 ze zmianami),

Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę następujących gruntów stanowiących własność Gminy Kłecko:

* Dla nieruchomości, które podlegają dzierżawie w części, fragmenty będące przedmiotem dzierżawy oznaczono na załącznikach graficznych do niniejszego ogłoszenia.

 Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r., o godz. 1000 w sali nr 5, II piętro, w Urzędzie  Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko.

    W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Wadium należy wnosić w formie pieniężnej, na konto

Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko nr 76 9065 0006 0070 0700 0130 0001 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie - Oddział w Kłecku. W tytule przelewu należy podać: Wadium – dzierżawa działka nr...., miejscowość (odpowiednio dla danej nieruchomości)Uczestnikom przetargu zwraca się wadium, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość,
  • osoby prawne – odpis z właściwego rejestru oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej, pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

 Przetarg na daną nieruchomość jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie minimalne zostało określone, dla poszczególnych nieruchomości, w powyższej tabeli.

            Dzierżawca przyjmuje nieruchomość w dzierżawę w stanie istniejącym.

                        Burmistrz Gminy Kłecko informuję, iż I przetarg nieograniczony ustny zakończył się wynikiem negatywnym.

            Burmistrz Gminy Kłecko zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

 Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, pokój nr 4, II piętro, tel. (061) 427 01 25 wew. 304.

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji