2019-03-08 Rekrutacja do przedszkola nr 1 w kłecku i oddziału zamiejscowego w działyniu na rok szkolny 2019/2020

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLA NR 1 W KŁECKU I ODDZIAŁU

ZAMIEJSCOWEGO W DZIAŁYNIU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Termin

Etap rekrutacji/czynność rodzica

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

25 lutego 2019 r. do 4 marca godz. 16.00

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

4 marca 2019 r.

 

Informacje na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych dotyczące postepowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego

11 -22 marca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem przyjętym w  placówce.

25-29 marca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

5 kwietnia 2019 r. godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz placówki listy dzieci zakwalifikowanych                    i niezakwalifikowanych.

8 kwietnia 2019 godz. 13.00

– 19 kwietnia 2019 r. godz. 16.00

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

24 kwietnia 2019 r. godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz placówki list dzieci przyjętych i nieprzyjętych -      z list dzieci zakwalifikowanych, których rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 25 kwietnia-1 maja 2019 r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych                               i  nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                           z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

2 – 10 maja 2019 r.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

13 maja 2019 r., godz. 16.00

Opublikowanie wewnątrz placówki wykazu wolnych miejsc.

14 - 20 maja 2019 r., godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

22 maja 2019 r. godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz placówki listy dzieci zakwalifikowanych                      i niezakwalifikowanych.

23 maja godz. 13.00 – 27 maja 2019 r. godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

29 maja 2019 r., godz. 13.00

Opublikowanie wewnątrz list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 3 czerwca 2019 r.

Procedura odwoławcza.

17 czerwca 2019 r.

Opublikowanie wewnątrz placówki wykazu wolnych miejsc.

 

 

« Wróć
Gmina Kłecko w liczbach
7 658
liczba ludności
13192 ha
obszar
760
lat tradycji